Projekty edukacyjne zrealizowane przeze mnie
w latach 2006 - 2015


Program Równać Szanse

Projekt "Kryptonim bóbr"

      Projekt realizowany był w 2006 roku, w ramach Programu"Małe Granty Regionalne", finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

      W projekcie brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Fajsławicach.

      Podczas realizacji projektu, uczestnicząc czynnie w jego przebiegu młodzież nabyła lub doskonaliła następujące umiejętności: posługiwania się kamerą cyfrową; cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku; montażu filmu i dźwięku; posługiwania się programami komputerowymi, tworzenia prezentacji multimedialnych dotyczące działań projektowych oraz bieżących wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie szkoły i gminy); wykonywania dobrych zdjęć przyrodniczych. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, zorganizowanych w szkole, a prowadzonych przez dziennikarkę - panią Katarzynę Łukaszewicz. Uczestnicząc w warsztatach młodzież zapoznała się z różnymi formami dziennikarskimi. Celem warsztatów było także przygotowanie uczniów do: zdobywania potrzebnych materiałów, wyszukiwania, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz selekcji, segregacji i obróbki zdobytych materiałów. Młodzi mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi założeniami prawa autorskiego i prasowego.

      Warsztaty były wprowadzeniem do bardziej profesjonalnego zajęcia się dziennikarstwem. Grupa młodzieży przeprowadziła wywiady z ludźmi, którzy swoim życiem, postępowaniem i pasją wpisują się w historię i życie codzienne gminy Fajsławice. Do ludzi tych należą: p. Adam Lipa - rzeźbiarz, p. Waldemar Krysa - witrażysta, p. Tadeusz Bochniarz - nauczyciel wychowani fizycznego, którego pasją życiową jest tenis stołowy, p. Adam Polski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic - historyk, przyrodnik, animator kultury na terenie gminy. Młodzi sami opracowali pytania, przeprowadzili wywiady i opracowali zgromadzony materiał, wykonali zdjęcia, napisali artykuły. W ten sposób powstał cykl felietonów, które zamieszczone w antyramach wiszą na ścianach korytarza szkolnego, a po wakacjach będą także zdobić ściany Urzędu Gminy Fajsławice.

      Młodzież z kamerą , aparatem i dyktafonem towarzyszyła imprezom odbywającym się zarówno w szkole (II Forum Młodych Twórczych, Pierwszy Sztafetowy Bieg Pokolenia Jana Pawła II), jak i na terenie gminy (Zielnik fajsławicki), zaowocowało to powstaniem szeregu artykułów, setek zdjęć i dwóch reportaży filmowych. Młodzi byli także w Instytucie Biologii UMCS w Lublinie na warsztatach przyrodniczych, prowadzonych przez p. dr Jarosława Krogulca. Na zajęciach uczniowie poznali biologię bobrów oraz metody oznaczania liczebności i aktywności tych zwierząt.

      Kolejnym działaniem był wyjazd na zajęcia terenowe do Poleskiego Parku Narodowego. Całodniowe zajęcia, prowadzone przez p. dr Andrzeja Różyckiego (pracownika naukowego PPN), miały na celu praktyczne zapoznanie młodzieży z metodami prowadzenia badań i obserwacji zwierząt, a w szczególności bobrów w terenie oraz ukazanie uczniom walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. W efekcie tego wyjazdu, jak również badań i obserwacji przyrodniczych prowadzonych przez młodzież na terenie gminy, w dolinie rzeki Marianki, jest film "Attack of the Beavers".

      Podczas trwania projektu młodzi prowadzili dokumentację filmową i fotograficzną. Przygotowali na terenie szkoły przyrodniczą wystawę fotograficzną, na której zaprezentowali zdjęcia przez siebie wykonane.

      Imprezą podsumowującą działania projektu, były zorganizowane
i prowadzone przez młodzież "Felicybracje Przyrodnicze".
W przygotowanie i prowadzenie imprezy zaangażowała się młodzież. Impreza odbyła się w szkole. Na forum młodzież zaprezentowała wyniki swojej półrocznej pracy nad projektem: prezentacja multimedialna, film oraz wystawy zdjęć. Do udziału w forum zaprosiliśmy także nauczycieli i uczniów z okolicznych szkół, działających na terenie gminy, rodziców i mieszkańców gminy. Nasze zaproszenie przyjęły cztery szkoły. Zaproszeni uczniowie wspólnie z nami prezentowali swoja szkołę na tak zwanym "Kiermaszu Szkół" a także mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w występach wokalnych, tanecznych, kabaretowych, sportowych, teatralnych. Na scenie młodzi artyści ze szkoły Podstawowej w Siedliskach, Suchodołach, Fajsławicach oraz Gimnazjów w Siedliskach i Fajsławicach prezentowali się w różnych formach od teatralnych poprzez kabaretowe i wokalne do występów zespołów ludowych. W ramach imprezy zorganizowaliśmy dla uczestników bieg terenowy na orientację, z punktami kontrolnymi "Na przełaj z bobrem". W biegu wzięły udział czteroosobowe reprezentacje każdej ze szkół gminnych, zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Do współpracy przy organizacji forum udało nam się włączyć także nauczycieli z innych szkół gminnych.

Konkurs Notebook dla Aktywnego Nauczyciela

Konkurs "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela"

      W roku szkolnym 2006/2007 zostałem laureatem konkursu "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela". Realizatorami konkursu były: Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności - Autor i Fundator Konkursu oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej, prowadząca Polski Portal Edukacyjny "Interkl@sa" - Realizator Konkursu.

      Konkurs miał na celu wsparcie aktywnych nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i osobistym, a także w ich działalności społecznej, poprzez umożliwienie im korzystania z nowoczesnych technologii i technik opartych na wykorzystaniu komputera i Internetu. Laureaci konkursu otrzymali na własność zestawy edukacyjne, składające się z nowego komputera przenośnego (notebook) wraz z pakietem licencjonowanego oprogramowania.

     Do udziału w konkursie mogli zgłaszać się nauczyciele, którzy pracują w szkole w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców oraz są członkami Sieci Liderów Programu Równać Szanse.

      Udział w konkursie polegał na opracowaniu dwóch scenariuszy zajęć realizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym i projektu jednej imprezy środowiskowej oraz ich realizacji przez laureatów konkursu. W ramach niniejszego projektu zrealizowałem cykl zajęć pozalekcyjnych "Fauna bezkręgowa gminy Fajsławice" i "Szata roślinna gminy Fajsławice" oraz imprezę środowiskową "To SZOK! czyli Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych". W czasie realizacji tego projektu pracowałem w Publicznym Gimnazjum w Fajsławicach, jako nauczyciel biologii orazw Szkole Podstawowej w Suchodołach, jako nauczyciel przyrody. A zatem wszystkie działania projektowe realizowałem wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Suchodołach oraz Publicznego Gimnazjum w Fajsławicach.

Fundacja Rozwoju Demokracji w Lublinie - Szkoła Równych Szans

Projekt "Tak wiele nas łączy - podajmy sobie ręce"

      Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Suchodołach w latach 2007 - 2008. Swoim zasięgiem projekt obejmował społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Suchodołach, społeczność gminy Fajsławice, jak również młodzież i nauczycieli ze Szkoły w Tomaszowce na Białorusi (rejon brzeski). Działania realizowane w projekcie były skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej w Suchodołach, w wieku 7-13 lat. W projekcie wzięło udział łącznie 45 uczniów z tejże szkoły oraz 13 uczniów ze szkoły partnerskiej, tj. Szkoły Podstawowej w Tomaszowce na Białorusi oraz trzech białoruskich nauczycieli, jak również pani Jelena Prokopuk - przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rejonu Brzeskiego a, także nauczyciele ze szkoły w Suchodołach.

      Działania realizowane w projekcie dotyczyły zaproszenia 13 uczniów z Białorusi na 5 dniowe warsztaty (oraz działania samych uczniów z szkoły w Suchodołach), w ramach których uczniowie białoruscy wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Suchodołach realizują następujące działania:

 • zwiedzanie Lublina i Skansenu Wsi Lubelskiej "Lublin, jakiego nie znamy";
 • plenerowe warsztaty malarsko-fotograficzne "Wsi sielska, wsi anielska, wsi lubelska";
 • "Kulinarny most narodów" - warsztaty;
 • opracowanie, a później i wydanie książki opisującej histrorię Szkoły Podstawowej w Suchodołach oraz działania realizowane z młodzieżą podczas pracy w projekcie "Ocalić od zapomnienia";
 • zorganizowanie wystawy malarsko - fotograficznej w Urzędzie Gminy w Fajsławicach "Pogranicze dwóch kultur";
 • warsztaty ekologiczne w Poleskim Parku Narodowym "Po drugiej stronie Bugu";
 • klub filmowy "Stop klatka" - warsztaty filmowe;
 • warsztaty dziennikarskie "Od pismaka do pisarza";
 • program "Przy polskim stole w polskiej rodzinie";
 • warsztaty przyrodnicze "Tropiciel przyrody";
 • wykonanie prezentacji multimedialnej, która ukazywała sceny, epizody, wydarzenia z wizyty dzieci białoruskich w Suchodołach, była zapisem przebiegu warsztatów, wspólnych działań, jak i realizacji projektu.

      Prezentacja towarzyszyła wystawie "Pogranicze dwóch kultur", która odbyła się w dniu 05. 03. 2008 r. w sali kina Urzędu Gminy w Fajsławicach. Na wystawie połączonej z podsumowaniem projektu i promocją książki "Ocalić od zapomnienia" obecni byli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchodołach, rodzice uczniów, władze gminne i powiatowe, pracownicy Urzędu Gminy w Fajsławicach, dyrektorzy okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pani wizytator Kuratorium Oświaty Rejonu Brzeskiego oraz nauczyciele ze Szkoły w Tomaszowce.

Program Przemiany w Regionie - Rita 2007

Projekt "Kuźnia talentów i innowacji"

      W okresie od 01. 05. 2008 r. do 30. 11. 2008 r., wspólnie z uczniami ze szkoły w Tomaszowce na Białorusi realizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Suchodołach projekt "Kuźnia talentów i innowacji", finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - Rita 2007".

      Projekt miał na celu, oprócz działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, także budowanie i kształtowanie społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego na inne narody, ich kulturę, tradycję, zwyczaje i religię.

      Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w Tomaszowce na Białorusi. Wspólnie, uczniowie ze SP w Suchodołach oraz ze szkoły w Tomaszowce uczestniczyli w sierpniu 2008 roku w ośmiodniowych warsztatach teatralnych "Fabryka przygód malowanych wyobraźnią" w Krasnobrodzie, prowadzonych przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Efektem tych warsztatów było wystawienie przez młodych, polskich i białoruskich, aktorów sztuki, dla dzieci z Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Projekt "Ku rozwojowi poprzez Indywidualizację" – projekt w ramach poddziałania 9.1.2 PO KL – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

      W okresie od 01. 05. 2008 r. do 30. 11. 2008 r., wspólnie z uczniami ze szkoły w Tomaszowce na Białorusi realizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Suchodołach projekt "Kuźnia talentów i innowacji", finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - Rita 2007".

      Projekt miał na celu, oprócz działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, także budowanie i kształtowanie społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego na inne narody, ich kulturę, tradycję, zwyczaje i religię.

      Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w Tomaszowce na Białorusi. Wspólnie, uczniowie ze SP w Suchodołach oraz ze szkoły w Tomaszowce uczestniczyli w sierpniu 2008 roku w ośmiodniowych warsztatach teatralnych "Fabryka przygód malowanych wyobraźnią" w Krasnobrodzie, prowadzonych przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Efektem tych warsztatów było wystawienie przez młodych, polskich i białoruskich, aktorów sztuki, dla dzieci z Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Projekt"Radosna Szkoła 2012" - pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole" - projekt realizowany w ramach Programu Rządowego

      Celem projektu było zorganizowanie miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów oraz jego wyposażenie oraz zakup pomocy i środków dydaktycznych przeznaczone dla uczniów z oddziału przedszkolnego i zerowego.

Projekt "Od Sportu do Kultury" – wsparcie sponsorowane hali namiotowej dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie - sponsor projektu: Fundacja PGE

      Cel projektu:

      Szkoła nie dysponuje salą gimnastyczną, ani także zastępczą salą, w której można prowadzić zajęcia wychowania fizycznego. Ze względu na trudne warunki lokalowe nie ma też możliwości zaadaptowania i przystosowania, jakiejkolwiek sali na salę sportową, w której mógłby się odbywać lekcje wychowania fizycznego. W budynku szkoły znajduje się 15 niewielkich klasopracowni oraz stołówka, w której także odbywają się lekcje. Zajęcia sportowe odbywają się na korytarzu szkolnym, co stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla ćwiczących uczniów oraz ze względu na hałas ćwiczących dzieci bardzo utrudnia innym nauczycielom prowadzenie zajęć w klasach lekcyjnych przyległych do korytarza.

      Namiot rozstawiony na terenie szkoły, pozwoliłby, w okresie wiosenno - letnio - jesiennym na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, poza budynkiem szkoły, co znacznie ułatwiłoby pracę nauczycieli, uczniów oraz organizację nauczania w szkole. Obecnie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przeważanie w godzinach popołudniowych, kiedy w odbywa się mniej zajęć w klasach, aby nie utrudniać nauczycielom prowadzenia zajęć, a uczniom organizować optymalne warunki do nauki. Niestety zdarza się także, że w jednym czasie dwie klasy mają zajęcia wychowania fizycznego na korytarzu. Przeniesienie zajęć wychowania fizycznego na zewnątrz, do namiotu, zniwelowałoby hałas podczas zajęć lekcyjnych na korytarzu szkolnym oraz umożliwiłoby bardziej racjonalne organizowanie w budynku szkoły zajęć lekcyjnych z innych przedmiotów, co z kolei przyczyniłoby się do lepszego i efektywniejszego organizowania procesu ucznia się, osiągania lepszych wyników nauczania oraz poprawy organizacji pracy szkoły, jak również przyczyniłoby się do podniesienia bezpieczeństwa uczniów na zajęciach.

      Szkoła prowadzi też szeroko zakrojoną działalność kulturalno - oświatową dla lokalnej społeczności. Ze względu, że we wsi i wioskach ościennych nie ma żadnych miejsc o charakterze kulturalnym, świetlicowym, gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy wsi – szkoła wychodzi naprzeciw takim działaniom i użycza pomieszczeń do spotkań miejscowych organizacji: koła gospodyń wiejskich, organizuje i użycza pomieszczeń na szkolenia, pogadanki, prelekcje, kursy dla mieszkańców wsi.

      Namiot posłużyłby także do organizacji takich przedsięwzięć w plenerze, poza budynkiem szkoły, co ułatwiłoby organizację pracy szkoły.

      Ponadto w okresie wakacyjnym, ze względu na swoją lokalizację, niedaleko morza, szkoła prowadzi schronisko młodzieżowe. Namiot wykorzystywany byłby także jako "letnia świetlica", w której zostałyby stoły do tenisa stołowego i inny sprzęt sportowy. W roku ubiegłym szkoła dostała od darczyńców dwa nowe stoły do tenisa stołowego, jednak ze względu na warunki lokalowe, nie ma miejsca, aby je rozstawić i tym samym leżą zapakowane i niewykorzystane. Niestety korytarz szkolny jest zbyt wąski, aby przy rozstawionych stołach do tenisa stołowego, uczniowie mogli swobodnie przechodzić do klas.

      Namiot posłużyłby także do organizacji cyklicznego letniego "Festynu na powitanie lata", dla mieszkańców okolicznych wsi. Organizacja takiej imprezy pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zakup środków dydaktycznych, przeprowadzenie niezbędnych remontów.

      Szkoła w nie jest szkołą gminną, lecz szkołą prowadzoną od 7 lat przez organizację pozarządową. Zwracamy się z prośbą o wsparcie, gdyż nasza szkoła jest szkoła społeczną. Utrzymujemy się z subwencji oświatowej przekazywanej przez gminę, która w całości jest przeznaczona na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania placówki.

      Wygospodarowanie ze środków szkoły czy stowarzyszenia kwoty na zakup namiotu jest bardzo trudne, przy rosnących stale kosztach utrzymania budynku wręcz niemożliwe. Państwa pomoc spowoduje rozładowanie trudności lokalowych z jakimi boryka się szkoła, lepszą organizację pracy szkoły, poprzez przeniesienie zajęć wychowania fizycznego z korytarza szkolnego na zewnątrz budynku, poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach W - F, lepszą organizację przez szkołę zajęć i imprez dla społeczności lokalnej, zorganizowanie letniej świetlicy i umożliwi wykorzystanie i udostępnienie uczniom szkoły oraz mieszkańcom wsi sprzętu sportowego, obecnie niewykorzystanego. Ponadto namiot, w okresie letnim i jesiennym posłuży jako miejsce prób teatralnych dla uczniów zrzeszonych w szkolnym teatrze "Arlekin" i zorganizowaniu dwóch przedstawień dla uczniów szkoły, rodziców uczniów oraz społeczności lokalnej pod hasłem "Teatralna scena letnia".

Projekt "Wyjść z dołka" – Kompleksowy Program Wyrównywania Uczniowskich Szans Edukacyjnych w Powiecie krasnostawskim - Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

      Projekt miał na celu wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz środki dyaktyczne przeznaczone dla uczniów klas "0" - III oraz podniesienie jakości nauczania - uczenia się uczniów klas młodszych poprzez wyrównanie i niwelowanie szans edukacyjnych wśród uczniów z terenów wiejskich, jak również organizację zajęć dodatkowych dla uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego.

Projekt - Pozyskanie środków na wyposażanie pracowni komputerowej szkole w ramach projektu MEN "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku - szkoły podstawowe i gimnazja"

      Celem projektu było wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w serwer oraz stanowiska komputerowe dla uczniów i sprzęt multimedialny (rzutnik multimedialny, laptop, ekran).

Projekt - Pozyskanie funduszy z MEN na wyposażenie i utworzenie w szkole przyrodniczej pracowni multimedialnej

      Celem projektu było wyremontowanie pracowni przyrodniczej oraz wyposażenie jej w środki mutimedialne (laptop, rzutnik multimedialny, ekran ścienny, tablica multimedialna, mikroskopy, kamera do mikroskopu) oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania przyrody na II etapie kształcenia.

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski